Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Muğla Adalet Komisyonu'na Ait 2024 Yılı Tercüman Bilirkişilik Listesine Başvuracaklar İçin İlan
  04.10.2023

  T.C.
  MUĞLA ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

   İ   L   A   N

   

            Muğla Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince; Muğla il ve ilçelerinin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde, soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının ve kovuşturma evresinde iddianamenin okunması veya esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının alınması sırasında görevlendirilecek tercümanlar için 2024 Yılı Tercüman Listesi oluşturulacaktır.


  BAŞVURU ŞARTLARI:

  1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması,
  2) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
  3) En az ilkokul mezunu olması,
  4) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
  5) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
  6) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
  7) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
  8) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.


  BAŞVURU USULÜ VE TARİHİ:            Tercüman olarak başvuru yapmak isteyenlerin www.mugla.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait tercümanlık ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile başvuruları  16 Ekim – 27 Ekim tarihleri arasında Muğla Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı 108 Nolu odaya şahsen yapılabileceği gibi,  Komisyon Başkanlığımıza gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına şahsen başvurmaları, belgelerin UYAP üzerinden gönderilmesi asılları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri de APS ile Komisyon Başkanlığımıza ulaştırılması, şahsen yapılmayan başvurular postayla ya da faksla yapılan başvuralar kabul edilmeyecek, 27 Ekim 2023 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirme alınmayacaktır.


  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ  BELGELER :

  1)Başvuru Formu (EK-1)    
  2) T.C. kimlik numarası beyanı (Nüfus Cüzdan Fotokopisi) veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,
  3) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
  4)Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
  5) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacak)
  6)Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
  7)Başvuru kabul şartlarından 6.maddede belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge eklenir.  

  Not: 1-Bir önceki yıla ait listede kayıtlı (2023 yılı Muğla İli Tercüman Listesinde) olanlardan BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlıklı bölümde belirtilen (2), (4) ve (6) numaralı   bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

  8-Başvuru Dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gereklidir.


  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

            Başvurular, komisyon tarafından 27.11.2023 tarihine kadar incelenecek olup, Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapılan inceleme ve değerlendirilme neticesinde evrakların eksiklik tespit edilen belirtilen şartlana haiz olmaması durumunda tercüman adaylarının başvurularına red karar verilecektir. Başvurunun reddedilen ve kabul edilen adayları gösterir liste Muğla Adliyesinin resmi internet  (http://mugla.adalet.gov.tr) sitesinde ilan edilecektir. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


  YEMİN:

           Başvuruları kabul edilip ilk defa listeye girecekler 13 Aralık 2023 Çarşamba saat 13:00'da, Komisyonumuzca kabul edilen geçerli mazereti olanlar ise 20 Aralık 2023 Çarşamba saat 13:00'da 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yemin ettirilecektir.

   

           Bodrum ve Fethiye Adli Yargı Adalet Komisyonlarına bağlı ilçelerde ikamet eden tercüman adayları yeminlerini bu Komisyonların belirlediği tarihte Bodrum ve Fethiye’de yapacaklardır.

   


  LİSTELERİN İLANI:


   
            Yemin eden tercümanlardan oluşan kesinleşmiş liste, 31 Aralık 2023 tarihine kadar http://mugla.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.            Kesinleşmiş tercüman listesinin, UYAP ortamında elektronik imzalı olarak Muğla İl çevresindeki Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına, mahkemelere duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderileceği, ayrıca Yargı Mevzuatı Bülteni ile elektronik ortamda yayımlanması amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na gönderileceği hususları,            KOMİSYON BAŞKANLIĞIMIZDAN İLAN OLUNUR.

  Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

  Dil beyanına ilişkin örnek dilekçeye ulaşmak için tıklayınız.

  Adres

  Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı No:25 48000 Menteşe/Muğla

  Telefon

  (0 252) 212 97 85-86-87-88-89-90

  (0 252) 214 04 50

  E-Posta

  muglacbsisaretadalet.gov.tr